CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT


STT Công đoàn bộ phận Tự chấm Ban chuyên đề chấm Điểm thành tích Điểm thưởng Điểm sáng tạo Tổng cộng Chi tiết
1 Phòng Tuyển Sinh & Công Tác Sinh viên 4 0 0 0 0 4 Xem